یافتن آب در کویر و حفظ جان

یافتن آب در کویر و حفظ جان

یافتن آب مهم تر از یافتن غذا است، چراکه بدون غذا می توانید هفته ها زنده بمانید، اما بدون آب بیشتر از سه روز زنده نمی مانید. بقای شما در کویر به تواناییتان در به کار گیری تجهیزات بقای موجود و به کارگیری آنها برای رفع خطرات موجود دارد. اما مهمترین چیز استفاده از قدرت...