خانه موسوی

   خانه موسوی درمحله دروازه میدان ودر همسایگی خانه سیدعلی آقا وخانه آقازاده واقع است. این خانه نیزدارای حیاط مرکزی، گودال باغچه وحوض سنگی است واطراف این حیاط در3 جبهه فضاها سرپوشیده واتاقها ساخته شده وجبهه شرقی بدون ساخت رها شده ازویژگیهای خاص بنا استفاده ازفرم هشت ضلعی پیش آمده برای بروارهای Barvar (دوفضای دوسوی سرسرا) سراسری جنوبی است برفرازاین جبهه دوفضای پشت سرسرا(طنبی Tanabe) بادگیرعریض وزیبای بنا واقع شده، اندازه وتقسیم بندی فضاهای این خانه مثل اغلب خانه های سنتی فلات مرکزی ازپیمون واندازه 3 دری و5 دری پیروی می کند به این شکل که فضاهای اصلی مثل طنبی اغلب 5 دری واتاقهای دو سوی سرسرا وجبهه های دیگر3 دری اند ازویژگیهای خاص دیگراین بنا استفاده ازسیم گل(اندود کاهگل بسیارنرم برای نماهای داخل) برای نماهای روبه حیاط ودیوارهای بلندی که گرداگرد بام برای بیشترکردن امنیت وجلوگیری ازدید مستقیم رانام برد. قدمت این بنا نیزمثل مجموعه ای که درآن واقع شده قاجاری است.

 

Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/aghazadeh.org/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 0