خانه سید علی آقا

این خانه درکنارخانه آقازاده ودرمحله دروازه میدان واقع شده است. ازنکات جالب این مجموعه ارتباط کالبدی این دوبناازطریق ساباطی است که برروی کوچه ای که میان این دوخانه قراردارد بوجودآمده است.

   این ارتباط به خاطروجود ریشه های خویشاوندی بین ساکنین درمنزل ایجاد شده است. دراین بنانیزمثل خانه آقازاده ومتناوب بااصول کلی جانمایی فضاها درخانه های مسکونی قدیم قسمت تابستان نشین و بادگیرخانه درجبهه شمالی قرارگرفته است علت آن رامی توان درنظرگرفتن قسمتهایی ازبسترکه درآن لایه سنگ طبیعی وجود دارد برای برپایی وساخت فضاهای مرتفع تروحجیم ترمثل سرسرا وبادگیردانست درکنارآن می توان گوشه چشمی هم به فضای چشم وهم چشمی میان اعیان خصوصاًدرمحلات اعیان نشین مثل دروازه میدان داشت که استفاده ازهرویژگی ودارایی متفاوتی را توجیه والزام  می کرد.

   دراین خانه نیزنهایت زیبایی وبهره گیری ازمصالح غالب منطقه مثل گچ وگل را می توان دید ونمود آن دردم گیریهای گچی، مقرنسهای ساده اما زیبا واندودهای نرم کاهگل قابل مشاهده است. 

 

Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/aghazadeh.org/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 0