خانه آقازاده

یکی ازخانه های ارزشمند واصیل ابرکوه خانه آقازاده است ومی توان آن رادرکنارسروکهنسال وگنبدعالی نمادی برای شهرتاریخی ابرکوه دانست. خانه آقازاده درمحله دروازه میدان ودرجنوب شهر ابرکوه واقع است. این خانه درکنارخانه هایی ارزشمند مانند خانه موسوی، سیدعلی آقا مجموعه ای فاخرراشکل داده اندکه درطرح های عمرانی سازمان میراث مشهوربه طرح پردیسان مرمت شده وآماده بهره برداری درزمینه گردشگری اند. این خانه ازدو قسمت اندرونی وبیرونی تشکیل شده که درهشتی، ورودی هریک جداشده وتعریف میشود قسمت اندرونی بنا نیزبا گودال باغچه درمیان و3 جبهه ساخته شده ودرسه ضلع شمالی، غربی وجنوبی شکل گرفته است درمعماری فلات مرکزی ایران اغلب جبهه ای که روبه نورغرب بوده ساخته نمی شد ویافضاهای فرعی درآن قرارمی گرفت. یکی ازفضاهای کم نظیرویا بی نظیراین خانه بادگیر دواشکوبه (دوطبقه) بنااست که درکنارکلاه فرهنگی، ازنظرشکل وحجم وترکیب بسیارشکیل وزیبا به وجود آورده است زیرپوشش کلاه فرهنگی نیزبامقرنس گچی ریزنقش تزئین شده است. قدمت بنا قاجاری است ومتعلق به آقازاده که ازمعممین شهر بوده است.

Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/aghazadeh.org/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 0